Funden Icon Mark Just Now

Find Investors in Hong Kong

Funden accelerates fundraising for startups.

Lawrence Wang

Lawrence Wang

Managing Director @ Vivo Capital
Dylan Chiu

Dylan Chiu

Ironfire Ventures
Andy Shpiz

Andy Shpiz

Managing Director @ Abax Global Capital
Xiaoyang Li

Xiaoyang Li

Associate @ Vivo Capital
Tiantian Zhu

Tiantian Zhu

Associate @ Vivo Capital
Yixuan Li

Yixuan Li

Associate @ Vivo Capital
Daniel Qin

Daniel Qin

Associate @ Vivo Capital
Chloe Zhang

Chloe Zhang

Principal @ Vivo Capital
Sue Shao

Sue Shao

Principal @ Vivo Capital
Nathan Dau

Nathan Dau

Principal @ Vivo Capital
Nina Feng

Nina Feng

Principal @ Vivo Capital
Andrew D. Goldberg

Andrew D. Goldberg

Principal @ Vivo Capital
Qi Zhu

Qi Zhu

Principal @ Vivo Capital
Kevin Dai

Kevin Dai

Managing Director @ Vivo Capital
David Liu

David Liu

Managing Director @ Vivo Capital
Daisy Xu

Daisy Xu

Managing Director @ Vivo Capital
Joseph Siletto

Joseph Siletto

Managing Director @ Vivo Capital
DanDan Dong

DanDan Dong

Managing Director @ Vivo Capital
Jack B. Nielsen

Jack B. Nielsen

Managing Director @ Vivo Capital
Gaurav Aggarwal

Gaurav Aggarwal

Managing Director @ Vivo Capital
Omri Sagzan

Omri Sagzan

Associate @ Cisco Investments (CVC)
Bingze Gu

Bingze Gu

Director @ CreditEase Fintech Investment Fund
Zheng Cui

Zheng Cui

Director @ CreditEase Fintech Investment Fund
Ning Tang

Ning Tang

Founder & CEO @ CreditEase Fintech Investment Fund
Arnav Sahu

Arnav Sahu

Associate @ Cisco Investments (CVC)
Noah Yago

Noah Yago

Director @ Cisco Investments (CVC)
Prasad Parthasarathi

Prasad Parthasarathi

Director @ Cisco Investments (CVC)
Donald Tucker

Donald Tucker

Director @ Cisco Investments (CVC)
William Hui

William Hui

Director @ CreditEase Fintech Investment Fund
Nathan Reynolds

Nathan Reynolds

Senior Associate @ Cisco Investments (CVC)